Jednym z najważniejszych elementów każdej inwestycji jest określenie kosztów pozwalających oszacować jej ekonomiczną zasadność ułatwiając przy tym podejmowanie dalszych decyzji przez Inwestora.

W tym celu wykonuje się stosowne kosztorysy, które pozwalają ustalić koszty poszczególnych robót lub elementów robót na każdym etapie inwestycji oraz zoptymalizować inwestycję w celu osiągnięcia wymiernych oszczędności finansowy

Kosztorys inwestorski

służący do celów planowania inwestycji publicznych, prywatnych i zabezpieczenia środków finansowych do umowy z Wykonawcą Robót, a także do postępowania przetargowego w zamówieniu publicznym, czy do uzyskania kredytów bankowych.

Kosztorys ofertowy

przedstawiają Wykonawcy w swojej ofercie cenowej na wykonanie robót Zamawiającym w postępowaniu przetargowym, Inwestorom prywatnym w tym osobom fizycznym na realizację inwestycji własnych.

Kosztorys zamienny

przeważnie jest to kosztorys inwestorski czy też kosztorys ofertowy, który uwzględnia zmiany projektowe w trakcie realizacji inwestycji i służy do zmiany wynagrodzenia umownego czy skorygowania zabezpieczonych środków finansowych.

Kosztorys uproszczony

zawiera w pozycjach tylko scalone jednorodne roboty, które niezbędne są do wykonania jednostki konstrukcyjnej, a cena kosztorysowa wynika z iloczynu ilości scalonych jednorodnych robót i cen jednostkowych.

Kosztorys dla banku

ma charakter szacunkowy i służy jedynie do wstępnego ustalenia kosztów na potrzeby kredytu bankowego. Kosztorys jest przygotowany na gotowym formularzu konkretnego banku (jeśli bank posiada swój formularz).

Dokumentacja przetargowa

wykonana według specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Sporządzanie oświadczeń wymaganych w obszarze działania zamówień publicznych. Przygotowanie danych szczegółowych firmy do postępowania przetargowego.

Przedmiar robót

zawiera opis prac które muszą zostać wycenione i wykonane.

Obmiar robót

wykonywany jest po wykonaniu wszelkich prac.

Co zyskujesz?

Profesjonalny kosztorys gwarantuje zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych na właściwym poziomie, jest także niezbędny do rozliczenia finansowego pomiędzy stronami umowy na wykonanie robót budowlanych.

  • Pełna analiza kosztów z ofertami cenowymi
  • Weryfikacja i ocena kosztorysów i przedmiarów
  • Aktualizacja kosztorysów
  • Wyceny inwestycji
  • Kosztorys do uzyskania kredytu
  • Inwentaryzacja przerwanych robót
  • Ocena dokumentacji przetargowych
  • Analiza kosztorysów dostarczonych przez wykonawcę Inwestorowi